Zelfbouw woningen kavels Rotterdam-Zuid

Zelfbouw woningen kavels Rotterdam-Zuid

 

Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woonvoorraad komende jaren meer gedifferentieerd worden en andere, meer draagkrachtige doelgroepen trekken.

 

 

 

De oorzaak van de hardnekkige sociaaleconomische problemen in Zuid ligt in het verleden: in de jaren ’60 werden in rap tempo woonwijken met goedkope woningen gebouwd om de havenarbeiders te huisvesten. De werkgelegenheid in de havens nam af in de jaren ’90 waardoor de werkloosheid in Zuid hoog is. Ook is er al jaren sprake van selectieve migratie: draagkrachtige bevolkingsgroepen trekken weg uit Zuid. Dit alles leidt tot een stapeling van problematiek met een omvang die on-Nederlands van aard is en dus vraagt om een integrale, langdurige aanpak.

 

Gezamenlijke visie

 

Om die reden is in 2011 het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. Hierin hebben diverse partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, het rijk, woningcorporaties, scholen en lokale partners, een gedeelde visie neergelegd en zijn zij vanuit die visie aan de slag gegaan om doorbraken te realiseren in Rotterdam-Zuid. Het programma bestaat uit drie pijlers, talentontwikkeling, economische draagkracht en fysieke kwaliteitsverbetering, en kent een looptijd van twintig jaar.

 

Stimuleren van zelfbouw

 

Over Morgen verzorgt in opdracht van de gemeente Rotterdam het projectmanagement voor het stimuleren van zelfbouw in Zuid. Leegstaande kavels worden op haalbaarheid onderzocht, geschikte kavels worden bouwrijp gemaakt en vervolgens in de markt gezet. Per jaar moeten op die manier circa 65 nieuwe woningen in Zuid gerealiseerd worden