Zelfbouwmarkt Amsterdam 2016

Zelfbouwmarkt Amsterdam 2016

Op zaterdag 29 oktober organiseert de gemeente Amsterdam de jaarlijkse Zelfbouwmarkt. Dit keer op het Westergasterrein in Amsterdam. Op de Zelfbouwmarkt wordt het kavelaanbod van 2016 bekendgemaakt en gepresenteerd. Bezoekers kunnen alle benodigde informatie inwinnen bij de stands van de verschillende zelfbouwlocaties. Ook kunnen bezoekers inspiratie opdoen en informatie krijgen over alle aspecten van zelfbouw, zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen en hoe een goed opdrachtgever te zijn. Via deze nieuwsbrief, de website en sociale media houden we u op de hoogte van het programma.

Nieuwe uitgifteprocedure individuele zelfbouw

De uitgifteprocedure voor individuele zelfbouw is aangepast. De methode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ bleek niet meer houdbaar vanwege de enorme belangstelling en de wachtrij die ontstond voorafgaand aan de zelfbouwmarkt. Dit jaar gaat de gemeente over op een inschrijf- en lotingprocedure en worden de individuele kavels toegewezen op basis van loting van volgnummers.

Inschrijving nieuwe kavelaanbod

Inschrijven is mogelijk van 29 oktober t/m 26 november 2016. Inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een digitaal inschrijfformulier en het overmaken van een inschrijfgeld van € 1.000. Het inschrijfformulier is vanaf 29 oktober beschikbaar op onze website.

De gemeente geeft kavels voor individuele zelfbouw uit op verschillende locaties in de stad. De inschrijving vindt voor al deze kavels tegelijk plaats. Op het digitale inschrijfformulier staan dan ook alle kavels vermeld.

Op het digitale inschrijfformulier kunt u in de door u gewenste rangorde zelfbouwprojecten en vervolgens de kavelnummers van de door u gekozen zelfbouwprojecten opgeven. U mag net zoveel voorkeuren opgeven als u wilt. Op 26 november 2016 om 17.00 uur moeten het inschrijfformulier met het bijbehorende inschrijfgeld door de Gemeente Amsterdam ontvangen zijn.

Inschrijving kavels die geschikt zijn voor meerdere woningen

Er zijn zelfbouwkavels waarop het is toegestaan om of een eengezinswoning of twee (en soms zelfs meer) appartementen te bouwen. Dit betekent dat u vóór inschrijving een keuze moet maken of u een eengezinswoning voor uzelf of samen met anderen appartementen wil bouwen. Dit is bepalend voor uw kavelkeuze.

Wanneer u ervoor kiest om samen met anderen appartementen te bouwen moet u er rekening mee houden dat u met zoveel huishoudens moet inschrijven als dat u appartementen wil bouwen. U moet namelijk gezamenlijk inschrijven met de huishoudens met wie u dit wilt gaan doen. Na inschrijving is het niet meer mogelijk om nog huishoudens/woningen toe te voegen. Zie hierover ook onderstaande inschrijfvoorwaarden.

Voorwaarden inschrijving

Aan de inschrijving zijn inschrijfvoorwaarden verbonden. In het digitale inschrijfformulier zijn de inschrijfvoorwaarden opgenomen. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Het door u betaalde inschrijfgeld dient tot zekerheid van nakoming van de voorwaarden, waaraan u zich door inschrijving heeft verbonden.

Op uw inschrijving zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • U mag zich alleen inschrijven als u nog geen zelfbouwwoning in erfpacht heeft of heeft gehad, die is gerealiseerd uit het gemeentelijk zelfbouwaanbod voor individuele zelfbouw en bouwgroepen van de jaren 2011 tot en met 2015.
  • Inschrijven op een zelfbouwkavel is uitsluitend toegestaan voor eigenbewoning.
  • Voor kavels, waarop in de kavelregels de realisering van één woning is toegestaan, staat de inschrijving alleen open voor één huishouden. Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan één inschrijfformulier worden ingediend. Ofwel: één inschrijving door één huishouden à toewijzing van één kavel voor één woning (toewijzing afhankelijk van loting en voorkeurskavels)
  • Voor kavels, waarop in de kavelregels de realisering van meer woningen is toegestaan, staat de inschrijving in één inschrijfformulier open voor ten hoogste zoveel huis­houdens als de kavelregels woningen toestaan. De inschrijving vindt plaats op één inschrijfformulier door het gelijke aantal huishoudens, of toekomstig te vormen huishoudens, als woningen worden gerealiseerd. Ofwel: één inschrijving door een aantal huishoudens à toewijzing van één kavel voor even veel woningen als huishoudens hebben ingeschreven (toewijzing afhankelijk van loting en voorkeurskavels).

In geval van onvolledig of onjuist ingediende inschrijfformulieren of als niet is voldaan aan vorengenoemde voorwaarden is de inschrijving ongeldig en zal door de gemeente terzijde worden gelegd. Mocht dit eerst na de loting blijken, dan zal de eventueel op basis van het lotingresultaat gedane toewijzing worden ingetrokken. Het betaalde inschrijfgeld vervalt in dat geval aan de gemeente.

Tot twee weken na het sluiten van de inschrijvingsperiode kunt u de inschrijving zonder opgave van reden kosteloos annuleren. Dat is tot 10 december 2016. De gemeente zal het inschrijfgeld dan aan u restitueren. Ontbindt u uw inschrijving later dan twee weken na het sluiten van de inschrijvingsperiode, dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. Informatie over hoe u zich kunt inschrijven op een zelfbouwkavel vindt u op http://www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Loting volgnummer en toewijzing zelfbouwkavel

Op zijn vroegst op 12 december 2016 zal voor de inschrijvers, waarvan de gemeente een juist en volledig inschrijfformulier heeft ontvangen tussen 29 oktober t/m 26 november 2016, door middel van loting bepaald worden in welke volgorde de kaveltoewijzing plaatsvindt. De notaris wijst door loting aan elke inschrijver een rangnummer toe en stelt de rangordelijst op. Op basis van deze rangordelijst wijst Grond en Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam de kavels toe. Degene met het hoogste rangnummer, rangnummer 1, krijgt de kavel van zijn of haar eerste voorkeur toegewezen. De volgende inschrijvers krijgen de hoogste nog beschikbare kavel van hun voorkeur. Alle deelnemers aan de loting krijgen schriftelijk bericht over de uitslag.

Krijgt u geen kavel toegewezen, dan ontvangt u het inschrijfgeld retour en vervalt uw inschrijving. Krijgt u wél een kavel toegewezen, maar besluit u daar vanaf te zien, dan vervalt uw inschrijving en vervalt het inschrijfgeld aan de gemeente.

Tweede ronde

Het is mogelijk dat niet alle kavels worden uitgegeven. In dat geval komt er een tweede ronde volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wie het eerst komt wordt bepaald door de datum waarop de gemeente uw digitale inschrijfformulier ontvangt. Worden ook dan niet alle kavels uitgegeven, dan kan de gemeente deze kavels uitgeven aan een ontwikkelaar, die de kavels zal bebouwen binnen dezelfde stedenbouwkundige voorwaarden als die gelden voor de particulieren.

Zelfbouw architect? EH-ARCHITECTS. Architectenbureau Den Haag 

Een kavel op het oog en op zoek naar een ervaren zelfbouw architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

EH-ARCHITECTS. is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in duurzame zelfbouw en samenbouw projecten voor particulieren met een bijzondere woonwens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land.